Allgemeine Verkaufsbedingungen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden. 

•I)            *BENT U CONSUMENT?

WIE IS CONSUMENT?

Dit is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 

1 HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

1) De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.   

Bij é-sano kun je een artikel zonder boete en zonder opgaaf van motief binnen 14 werkdagen na ontvangst ruilen of retourneren, volgens het herroepingsrecht. Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit (indien redelijkerwijs mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient de consument de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbong terug te sturen onder verantwoordelijkheid van de consument naar É-Sano B.V.B.A., Potterstraat 167 9170 Sint Pauwels

De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar É- Sano B.V.B.A., Potterstraat 167 - 9170 Sint Pauwels

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal É-Sano B.V.B.A.  B.V.B.A. de betaalde sommen terugstorten.

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden in geen geval teruggenomen.

Uitzonderingen

 

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

  • Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).
  • Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-headsets, waterkokers, koffiezetapparaten, strijkijzers, stijl- en krultangen, tandenborstels en massage-, scheer-, of epileerapparaten (indien geopend).
  • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
  • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING

É-sano bvba
Potterstraat 167
9170 Sint Pauwels

RPR Dendermonde

KBO: 0829.258.542

Tel. 03/711 00 14

 

E-mail: info@esano.be

 

3 ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

3.1.) Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

2. Beding van eigendomsbehoud. De verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele som.

3. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet-naleveing door de verkoper in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum van offerte.

5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluitende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.

6. Tentitel van forfaitair schadebeding is in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het totaal factuurbedrag met een minimumbedrag van 40€ per factuur.

7. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van het arrondissement 

 

3.2.) Bijkomende voorwaarden internetverkoop

a) Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door É-Sano B.V.B.A. aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. É-Sano B.V.B.A. kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op reeds afgesloten contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

b) É-Sano B.V.B.A. is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal, zijnde Nederlands, niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

a) Goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.esano.be terug te vinden is, betreft een verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt tot stand door het reservatiedocument in te vullen op onze website. É-Sano B.V.B.A. behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

 

b) Goederen waarop het herroepingsrecht NIET van toepassing is

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.esano.be terug te vinden is, betreft geen verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt niet tot stand door het reservatiedocument in te vullen op onze website. Pas bij het ontvangen van onze bevestigingsmail is de koop-verkoop gesloten. É-Sano B.V.B.A. behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen zullen door É-Sano B.V.B.A. geweigerd worden.

5.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

6. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. 

7. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) - rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)

    - met de volgende betaalkaarten:

       VISA/MASTERCARD/MAESTRO


b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE04 7370 3146 5631 (BIC KREDBEBB)

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 8 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn wordt  de bestelling geannuleerd.

8.LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

 

8.1.) Levering en installatie van bestellingen boven de € 400

Bestellingen boven de € 400,00 worden door de eigen leveringsdienst van É-Sano B.V.B.A. gratis aan huis geleverd in België en alle EU landen. Voor bestellingen onder de € 400 worden de transportkosten duidelijk aangegeven bij de bestelling.

É-Sano B.V.B.A. kan de apparaten in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door É-Sano B.V.B.A. in regie laten uitvoeren.

Indien U een werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woning laat uitvoeren en indien Uw woning ouder is dan 5 jaar (vanaf januari 2015 wordt dit ouder dan 10 jaar), kunt U genieten van een BTW vermindering, zijnde 6% in plaats van 21%. Dit verschil van 15% op het artikel zal verrekend worden bij het opmaken van de factuur voor de installatiekosten. De uren in regie zijn: * 50 euro / uur * 0,75 euro/km * 50 euro/uur - verplaatsing (exclusief BTW)

Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 03/711 00 14.

 

8.2.) Levering van bestellingen onder de € 400,00

Bestellingen onder de € 400,00 worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

Toestellen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

 

8.3.) Leveringskosten buiten België

 

Voor leveringen buiten België rekenen we de volgende kosten aan:

Nederland: bestellingen boven de 5000 € worden gratis aan huis geleverd. Voor bestellingen onder de 5000 € rekenen wij een kost aan van 15 €.

andere EU landen: bestellingen boven de 5000 € worden gratis aan huis geleverd. Voor bestellingen onder de 5000 € rekenen wij een kost aan op aanvraag.

8.4.) Levering tot eerste deur

De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen "tot aan de portiek" worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur. 

 

8.5.) Leveringstermijn

De klant wordt gecontacteerd door É-Sano B.V.B.A. om een leveringsdatum af te spreken.
Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

 

9.AFHALING

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan É-Sano B.V.B.A. vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

 

10.CONTACT

10.1.) Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij É-Sano B.V.B.A. op 03/711 00 14 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u) of via info@esano.be.

 

10.2.) Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveranciers dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering, dan wel een termijn van 14 dagen. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.

 

11. GARANTIE CONSUMENT

11.1.) Wettelijke waarborg voor consumenten

a) U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat  bij levering van Uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

In dat geval mag U de herstelling of vervanging - en als geen van vernoemde oplossingen mogelijk is - hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, conform de voorwaarden bepaald door de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Verwittig É-Sano  B.V.B.A. dan schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maand nadat U het gebrek heeft vastgesteld.

b) Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maand vanaf de levering dient É-Sano B.V.B.A. te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering. Na de termijn van 2 jaar kan U geen herstelling of vervanging van Uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding elders in het door É-Sano B.V.B.A. gedane aanbod. Artikels die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar of 6 maand, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die U heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties, elders beschreven in de catalogus, onverlet.    
c) De garanties zijn niet van toepassing op/bij:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het

toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);

- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen,... (niet-limitatieve lijst);

- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door Uzelf als door een derde;
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat of als het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

d) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

e) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van É-Sano B.V.B.A.. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste.

f) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

g) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

 

 

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

 

13. GEGEVENSBESCHERMING

a) Uw gegevens

U stemt ermee in om juiste, recente en volledige gegevens te verstrekken. Voorts stemt U ermee in Uw gegevens bij te houden en bij te werken voor zover dat nodig is om te zorgen dat deze gegevens juist, recent en volledig zijn. U stemt ermee in dat É-Sano B.V.B.A. de door U verstrekte Registratiegegevens (inclusief betaalkaartgegevens) mag opslaan en gebruiken om Uw rekeningen bij te houden en factuurbedragen af te boeken op Uw betaalkaart.      

 

b) Verzameling, gebruik en/of verwerking

De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren (Persoonlijke gegevens) zullen door É-Sano B.V.B.A. (dan wel door de webmaster, aangeduid door É-Sano B.V.B.A. verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden met het oog op de uitvoering en naleving van het klantencontract dat U met É-Sano B.V.B.A.) gesloten heeft, voor algemene servicedoeleinden op lange termijn, voor een persoonlijke klantenservice, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, direct marketing en markt- en opinieonderzoeksactiviteiten (via post en elektronische communicatie).

 

c) Overdracht aan derde partijen

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met É-Sano B.V.B.A of in opdracht van É-Sano B.V.B.A. handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

 

d) Toegang tot en beveiliging van Persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn om te handelen in opdracht van É-Sano B.V.B.A. zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens.

 

e) Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens

U heeft het recht om Uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om Uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u over een wettelijk recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@esano.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of om deze in hun geheel te verwijderen.

f) Intrekking van Uw toestemming

U kan Uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 

g) Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen.

 

 

14. DISCLAIMER

Wij garanderen dat bij misbruik van de persoonsgegevens van onze klanten, die veroorzaakt zijn, door tekortkomingen in onze veiligheidsvoorzieningen, wij daarvoor de aansprakelijkheid opnemen en de eventueel bewezen schade vergoeden.

Deze website van É-Sano B.V.B.A. dient uitsluitend informatiedoeleinden. É-Sano B.V.B.A. besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media  waarnaar door middel van hyperlinks of andere manieren naar verwezen wordt. É-Sano B.V.B.A. behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. De website van É-Sano B.V.B.A. behelst generlei aanbod van É-Sano B.V.B.A. aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan É-Sano B.V.B.A., tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het louter inloggen op deze website van É-Sano B.V.B.A., noch door het louter op een anders wijze gebruikmaken van deze website van É-Sano B.V.B.A. ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met É-Sano B.V.B.A. É-Sano B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. É-Sano B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van É-Sano B.V.B.A. of op een andere wijze gebruikmaakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. De website van É-Sano B.V.B.A., is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van É-Sano B.V.B.A.. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en (vermeend) nalaten van É-Sano B.V.B.A. in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch Recht.

 

•II)             *BENT U HANDELAAR?

Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

2. Beding van eigendomsbehoud. De verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele som.

3. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet-naleving door de verkoper in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum van offerte.

5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluitende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.

6. Tentitel van forfaitair schadebeding is in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het totaal factuurbedrag met een minimumbedrag van 40€ per factuur.

7. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde